Vyhraj mega skvělou gril párty pro 40 lidí!

Statut a pravidla soutěže
Vyhraj mega skvělou gril párty pro 40 lidí

1.    ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE
1.1. Organizátory soutěže jsou Kostelecké uzeniny a.s., se sídlem č.p. 60, 588 61 Kostelec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 835, IČ: 46900411 (dále jen „organizátor“) a 
1.2. Partnerem soutěže je UNILEVER ČR, spol. s r.o., se sídlem Rohanské nábřeží 670/17, Praha 8, PSČ: 186 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2196, IČ: 18627781 (dále jen „organizátor“).
1.3. Technický servis soutěže zajišťuje Advanced Telecom Services, s.r.o., se sídlem Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120434( dále jen „technický zajišťovatel“).  Infolinka: 296 363 199 (Po - Pá od 9 do 16 hod.) nebo mail info@atspraha.cz.
2.    DOBA TRVÁNÍ A ÚZEMNÍ PŮSOBNOST SOUTĚŽE
2.1.    Soutěž bude probíhat na území České republiky v prodejnách Albert obchodní sítě Ahold (AHOLD Czech Republic, a. s., Radlická 117, 158 00 Praha 5-Nové Butovice) v době od 26. 6. 2017 (0.00.01 hod.) do 31. 8. 2017 (23.59.59. hod.) prostřednictvím webových stránek www.letnigrilparty.cz (dále jen „doba trvání soutěže“).
2.2.    Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli i bez udání důvodů prodloužit či zkrátit dobu trvání soutěže, soutěž zrušit nebo změnit termíny losování a zveřejnění času výherce, a to s účinností ode dne uveřejnění na webové stránce www.letnigrilparty.cz.
3.    VÝHRY V SOUTĚŽI
3.1.    Výhru v soutěži vyhrávají ti soutěžící, kteří splní všechny podmínky stanovené těmito pravidly pro získání stanovených výher.
3.2.    Výhrou v soutěži je letní gril party pro 40 lidí (dále jen „výhra“). Místo a čas konání party bude dohodnuto s výhercem, přičemž platí, že maximální délka party je 4 hodiny a musí se konat na území České republiky nejpozději 31. 10. 2017. Součástí party bude doprovodný program s výukou grilování pod dohledem odborníka, představení nových trendů grilování, workshopy, step-by-step recepty a prezentace obchodních značek Hellmann’s a Láďa Grileman.
4.    ÚČAST V SOUTĚŽI
4.1.    Soutěže se může zúčastnit jakákoli osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která současně splní následující podmínky:
4.1.1.   V době trvání soutěže zakoupí v rámci jednoho nákupu v jakékoli provozovně Albert obchodní sítě AHOLD alespoň jeden kus výrobku pod obchodní značkou Láďa Grileman (seznam výrobků uveden na http://www.kosteleckeuzeniny.cz/vyrobky-lada-grileman.html) a alespoň jeden kus výrobku pod obchodní značkou Hellmann´s (seznam výrobků uveden na http://www.hellmanns.cz/produkty) (dále jen „soutěžní nákup“) a uschovat si z nákupu pokladní doklad.
4.1.2.   Vyplní a odešle všechny informace ve webovém formuláři na internetových stránkách na adrese www.letnigrilparty.cz (dále jen „registrace“). Do formulářového pole Kód z účtenky je nutné v přesném znění uvést ID účtu 17místný kód z pokladního dokladu
4.2.    Každý soutěžní nákup opravňuje soutěžícího k právě jedné registraci. Spotřebitel se může soutěže zúčastnit po celou dobu soutěže opakovaně, a to vždy s novou účtenkou za provedený soutěžní nákup.
4.3.    Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v pracovním či obdobném poměru k organizátorům, technickému zajišťovateli, společnosti AHOLD Czech Republic, a. s. nebo k dalším osobám podílejícím se na přípravě této akce a osoby jim blízké podle definice § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4.4.    Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.
5.    ZÍSKÁNÍ VÝHRY V SOUTĚŽI
5.1.    Soutěž bude rozdělena celkem do 6 soutěžních kol. Kdy losování proběhne v termínech 3. 7. 2017, 14. 7. 2017, 27. 7. 2017, 7. 8. 2017, 17. 8. 2017, 31. 8. 2017.
5.2.    Bezprostředně po ukončení každého ze soutěžních kol bude ze všech registrací, které byly do soutěže přijaty v daném kole, náhodně vybrána jedna registrace. Soutěžící, který takto vybranou registraci provedl, se stává výhercem.
5.3.    Každý soutěžící má nárok pouze na jednu výhru. V případě, že jako výherce bude vybrán soutěžící, který již v minulosti výhru získal, jeho nárok na výhru okamžikem zjištění této skutečnosti zaniká.
5.4.    O své výhře bude výherce vyrozuměn elektronickou poštou na emailovou adresu, kterou uvede při registraci, a to v den konání losování. Výherce je povinen do 48 hodin od doručení emailu s oznámením o výhře zaslat na emailovou adresu, ze které bylo oznámení odesláno, sken účtenky, která jednoznačně prokáže provedení soutěžního nákupu. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že k prokázání soutěžního nákupu splňujícího podmínky těchto pravidel lze použít pouze doklady o zaplacení z elektronické registrační pokladny společnosti Ahold
5.5.    Soutěžící, který nesplní podmínky stanovené těmito pravidly, bude ze soutěže vyloučen a jeho případný nárok na výhru zaniká.
5.6.    V případě, že soutěžícímu zanikne nárok na výhru, bude jeho výhra přidělena soutěžícímu, který bude vylosován jako náhradní výherce.
6.    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
6.1.    Žádný z výherců nemá nárok na poskytnutí náhrady za výhru formou finančního či jiného plnění.
6.2.    Účast v soutěži, výhru ani jakákoliv jiná práva z toho vyplývající nelze vymáhat soudní cestou. Pravidla soutěže nejsou návrhem na uzavření smlouvy dle § 1731 a násl. obč. zákoníku ani veřejnou nabídkou dle § 1780 a násl. obč. zákoníku.
6.3.    Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou.
6.4.    Účastí v soutěži soutěžící soutěži potvrzuje, že se plně seznámil s pravidly soutěže, porozuměl jejich obsahu a s pravidly souhlasí.
6.5.    Organizátor  neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu).
7.    SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1.    Soutěžící uděluje vstupem do soutěže organizátorovi souhlas se zpracováním osobních údajů. Účastník soutěže registrací dává organizátorovi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, adresa a emailová adresa za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, tj. za účelem nabízení produktů a služeb a informování o marketingových akcích, jakož i pro zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 2 let od ukončení soutěže. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a k účelu výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených organizátorem, zejména osobami pověřenými zajištěním této soutěže.
7.2.    Výherce též souhlasí se veřejněním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a neúplná adresa bydliště (obec), ve sdělovacích prostředcích, Facebookových stránkách a webových stránkách organizátora.
7.3.    Výherce uděluje organizátorovi souhlas s tím, aby během konání víkendové gril párty pořizoval obrazové, obrazově zvukové a zvukové záznamy, bezúplatně v časově i místně neomezeném rozsahu pro propagaci této akce a svých výrobků a služeb, přičemž způsob, jakým tak bude činit, je na vůli organizátora (např. formou video, fotografie, písma, hlasu apod., ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech organizátora, jako součást ochranné známky organizátora.
7.4.    Výherce též bere na vědomí, že udělení souhlasu uvedeného v předchozím odstavci bude vyžadováno i po ostatních účastnících letní gril párty a jeho odmítnutí může vést k vyloučení účastníka, který odmítl souhlas poskytnout..
7.5.    Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící má právo svůj souhlas kdykoliv odvolat, a to písemnou formou na adrese sídla organizátora, a dále práva dle §§ 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení organizátorovi. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na organizátora nebo i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 V Kostelci dne 25. 6. 2017

TOP