Soutěžte s Penny

Pravidla soutěže

„Nakupte výrobky Hellmann‘s a hrajte o chytré hodinky Samsung Gearfit2 nebo poukázky na nákup v Penny Marketu“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Nakupte výrobky Hellmann‘s a hrajte

o chytré hodinky Samsung Gearfit2 nebo poukázky na nákup v Penny Marketu“ pro Českou republiku (dále jen „soutěž“). 

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům-soutěžícím.

Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele a objednatele.

 1. Pořadatel a objednavatel soutěže

 Pořadatelem soutěže v České republice je společnost ZIGZAG s.r.o.

se sídlem: Jinočanská 137/28, 161 00  Praha 6, IČO: 27399061

Zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka č. 110867

(dále jen „pořadatel“). 

Objednavatelem soutěže v České republice je společnost Unilever ČR, spol. s r.o.

se sídlem: Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, IČO: 18627781

Zapsaná v obchodním  rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka č. 2196

(dále jen „objednavatel“)

Technický servis zajišťuje: GLOBAL ASSET HOLDING a.s.,

se sídlem: Na Příkopě 9-11, Praha 1, 110 00, IČO: 25098900

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 4489

(dále jen „Globasset“)

2. Místo a termín konání soutěže

Soutěž probíhá současně ve všech prodejnách obchodní sítě Penny Market (dále jen „prodejna Penny Market“) na území České republiky.

Soutěž probíhá v termínu od 25. 5. 2017 (10:00 hod.) do 25. 6. 2017 (22:00 hod.).

Soutěžními dny se rozumí každý kalendářní den v období trvání soutěže.

3. Kdo se může zúčastnit soutěže 

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“) s následujícími výjimkami: 

Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci objednavatele, pořadatele, společnosti Global Asset Holding a.s., jakož i osoby jim blízké dle Občanského zákoníku a dále zaměstnanci prodejen Penny Market.

Soutěž je určena pro konečné spotřebitele, soutěže se nemohou účastnit podnikatelé a právnické osoby.

4. Pravidla soutěže

Soutěže se může zúčastnit soutěžící, který v prodejnách Penny Market v období od 25. 5. 2017 do 25. 6. 2017 jednorázově zakoupí jakékoliv 3 výrobky Hellmann‘s a bude mít platnou účtenku o koupi s datem a časem nákupu (dále jen “soutěžní nákup“) a pošle soutěžní SMS.

Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní SMS zprávy doručené v soutěžní dny v době od 10.00 hodin do 22.00 hodin (doba provozu SMS centra).

Účastník se zapojí do soutěže tím, že za dodržení podmínek  uvedených v těchto pravidlech, doručí v době provozu SMS centra SMS zprávu v následujícím tvaru na telefonní číslo 736 37 37 37:

SOUTEZ PENNY mezera DATUM NAKUPU (DDMM) mezera CAS NAKUPU (HHMM) mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MESTO

Např.: SOUTEZ PENNY 2905 1128 KAREL NOVY CHEB

Přičemž platí: veškeré údaje se vpisují bez diakritiky.

Datum a čas soutěžního nákupu uvedený v soutěžní SMS zprávě musí být v souladu s časem a datem soutěžního nákupu uvedeného na účtence – dokladu o nákupu.

SMS zprávy lze odesílat pouze z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (Vodafone, T-Mobile, O2, a Ufon).

Soutěžní SMS zprávy soutěžící odesílají na telefonní číslo 736 37 37 37. 

Účtenku/ky pečlivě uchovejte pro případ výhry.

Cena jedné SMS zprávy je podle smluvních podmínek soutěžícího s jeho mobilním operátorem.

Službu technicky zabezpečuje společnost GLOBASSET a.s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00

Infolinka: 267 090 338 (po-pá od 9 do 16 hodin)

5. Výhry a výherci v soutěži

Pořadatel vložil do soutěže následující výhry:

384x – poukázku v hodnotě 300 Kč na nákup v prodejnách Penny Market

22x – chytré hodinky Samsung Gearfit2

Každý den vyhrává 12 (dvanáct) doručených SMS poukázku na nákup v Penny Marketu, a to vždy každá 15. (patnáctá) platná SMS v pořadí doručená v daný soutěžní den (max. do 180. doručené SMS v jeden den).

To znamená, že každý den vyhrávají poukázku Penny SMS doručené v následujícím pořadí:

15., 30., 45., 60., 75., 90., 105., 120., 135., 150., 165., 180.

Hodinky Samsung Gearfit2 vyhrává 22 (dvacetdva) doručených SMS, a to vždy každá 125. (stodvacátápátá) platná SMS v pořadí doručená za celou dobu soutěže (max. do 2750. doručené SMS za dobu soutěže).

To znamená, že za celou dobu soutěže vyhrávají hodinky Samsung SMS doručené v následujícím pořadí:

125., 250., 375., 500., 625., 750., 875., 1000., 1125., 1250., 1375., 1500., 1625., 1750., 1875., 2000., 2125., 2250., 2375., 2500., 2625., 2750.

Doručením se rozumí datum a čas přijetí SMS zprávy se správnou odpovědí na soutěžní otázku do systému.

Unikátní telefonní číslo se může stát výhercem pouze 1x v rámci soutěže.

Pokud se soutěžící zúčastní soutěže vícekrát a získá jednu z výher, má nárok pouze na jednu výhru, a to takovou, která byla první v pořadí. V takovém případě vyhrává SMS doručená jako následující v pořadí.

Výherci budou kontaktováni SMS zprávou po doručení a vyhodnocení soutěžní SMS, a to pro následné ověření splnění podmínek soutěže a zaslání požadovaných identifikačních údajů. Výherce bude kontaktován na čísle mobilního telefonu, z něhož byla odeslána soutěžní SMS zpráva, nejpozději do 30. 6. 2017.

U přijatých SMS zpráv je zhotovený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí do systému, obsah došlé SMS. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců a vyřešení reklamací.

Společnost zajišťující technický servis, objednavatel a ani pořadatel nejsou odpovědni za funkčnost sítí mobilních operátorů a dále pak neodpovídají za vlastnictví užitých mobilních telefonů, ani za nedoručení soutěžních SMS.

Obrázky výher na reklamních materiálech určených pro tuto soutěž jsou pouze ilustrativní. 

6. Oznámení a předání výher  

Výherci v soutěži budou o výhře informováni SMS zprávou a vyzváni k doručení originálu účtenky, a to buď formou scanu celého originálu účtenky na e-mailovou adresu: info@zigzag.com.cz nebo na poštovní adresu pořadatele soutěže: ZIGZAG s.r.o., Jinočanská 137/28, 161 00  Praha 6. Výherce musí současně s celou účtenkou uvést své identifikační údaje (jméno, přijmení, adresu a telefonní číslo, ze kterého byla odeslána výherní SMS) a dále jméno, příjmení a úplnou adresu, kam má být výhra poslána. V případě uvedení jedné adresy je tato považována za doručovací.

Pořadatel bude po výherci požadovat předložení soutěžní účtenky z prodejny Penny Market, jejíž datum a čas nákupu koresponduje s datem a časem nákupu uvedených v zaslané soutěžní SMS. V případě opakované účasti výherce v soutěži podle těchto pravidel, bude výhra výherci předána pouze v případě doložení výherní účtenky prokazující uskutečnění platného soutěžního nákupu. Účtenka musí obsahovat, o jaký výrobek značky Hellmann‘s se jedná – produkt vypsaný na účtence. Pokud v některých prodejnách Penny Market pokladní systém toto neumožňuje, je nutné k účtence si nechat vystavit paragon, na kterém budou vypsány produkty Hellmann’s které soutěžící nakoupil, na paragonu bude jejich název, cena + shodný datum a čas jako na účtence. Paragon musí být označen razítkem prodejny a dodán spolu s účtenkou. Pokud nebudou dodány oba doklady současně, nárok na výhru zaniká. Neúplná, poškozená, nečitelná nebo upravovaná účtenka nebude akceptována jako platný doklad o soutěžním nákupu. Pokud soutěžící z jakéhokoli důvodu na výzvu pořadatele účtenku řádně nedoloží, může pořadatel rozhodnout o propadnutí nároku na výhru bez náhrady. Účtenku je nutné doručit na uvedenou e-mailovou nebo poštovní adresu pořadatele soutěže co nejdříve, nejpozději však do 7. 7. 2017.

Výhry budou výhercům odeslány na adresu, kterou soutěžící pořadateli uvede jako korespondenční, případně jako doručovací, a to nejpozději 31. 7. 2017.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než tu, která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat, ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění.

Výherci (jejich jméno a příjmení a místo bydliště-obec) mohou být po skončení a vyhodnocení soutěže zveřejněni na webových stránkách www.hellmanns.cz.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že bude mít pořadatel či objednavatel podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry.

7. Všeobecné podmínky 

Spotřebitel se může soutěže zúčastnit opakovaně, a to vždy s každým dalším soutěžním nákupem a odesláním SMS zprávy. Z jednoho telefonního čísla se může účastnit soutěže pouze jeden soutěžící. Z jednoho telefonního čísla může být odeslán libovolný počet SMS zpráv, avšak každá identická SMS, tj. stejné datum a stejný čas nákupu ze stejného čísla bude systémem evidována pouze 1x, a to při prvním doručení, kdy je přiděleno platné pořadí. Zároveň nelze na základě jedné účtenky posílat SMS zprávy z více telefonních čísel, tj. účtenku lze použít v rámci soutěže pouze jedenkrát. V případě, že jeden soutěžící se zúčastní soutěže vícekrát musí se následně prokázat odpovídajícím počtem účtenek, (tj. počet účtenek=počet soutěžních SMS zpráv) splňujících pravidla soutěže, jinak bude ze soutěže vyřazen a k jeho odpovědi se nepřihlíží.

Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru, odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů ČR (např. prostřednictvím internetu), SMS zprávy odeslaných nikoli z území ČR a SMS zprávy doručené pořadateli mimo dobu trvání soutěže, či SMS zprávy jinak nesplňující podmínky soutěže. Pořadatel a objednavatel si vyhrazují právo konečného posouzení zaslaných soutěžních SMS.

Účastí v soutěži každý účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu pořadatel zasílal na mobilní telefon, ze kterého byla doručena soutěžní SMS zpráva, informace ohledně soutěže.

Všeobecná ustanovení:

1) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

2) Účastník bere na vědomí a souhlasí s použitím všech jím v rámci této soutěže poskytnutých osobních údajů, tedy jméno, příjemní, adresa a telefon (dále jen „údaje“) pro účely vyhodnocení soutěže a doručení výher pořadatelem soutěže anebo společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781, jakož i se zasíláním obchodních sdělení v rámci soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Po skončení soutěže budou osobní údaje zlikvidovány. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení může soutěžící projevit zdarma zasláním na e-mail: infolinka@unilever.com. V předmětu zprávy musí soutěžící uvést slovo NEZASÍLAT.

3) Výhry jsou neprodejné a jsou určeny pouze pro reklamní účely v rozsahu tohoto statutu a není je možné z těchto důvodů ani reklamovat. Výhry nelze alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nebude doručovat výhry na adresu mimo území České republiky. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nebo jinou zasilatelskou službou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo objednavatel akce použít na jiné účely dle vlastního uvážení.

4) Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci, v případě zasílání výhry okamžikem předání k přepravě. Pořadatel ani objednavatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika související s využitím výher.

5) Pořadatel pořádá soutěž vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pořadatel na vlastní náklady vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud je ze zákona vyměřována.

6) Pořadatel si vyhrazuje právo po dohodě s objednavatelem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň po dohodě s objednavatelem oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru.

7) Úplná pravidla soutěže jsou po dobu trvání soutěže k dispozici na www.hellmanns.cz.

8) Tento statut je vyhotoven ve 2 exemplářích, přičemž pořadatel soutěže a objednavatel soutěže obdrží po jednom z nich. 

V Praze dne 11. 5. 2017
TOP