Nakupte výrobky Hellmann‘s a hrajte o tablet Lenovo nebo poukázky na nákup v Penny Marketu

Pravidla soutěže

„Nakupte výrobky Hellmann‘s a hrajte o tablet Lenovo nebo poukázky na nákup v Penny Marketu“

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Nakupte výrobky Hellmann‘s a hrajte o tablet Lenovo nebo poukázky na nákup v Penny Marketu“ pro Českou republiku (dále jen „soutěž“). 


Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům-soutěžícím. 
Tento statut může být pozměněn formou písemných dodatků k tomuto statutu. Jeho změny jsou po vyhlášení soutěže přípustné pouze za písemného souhlasu pořadatele a objednatele. 


1. Pořadatel a objednavatel soutěže 
Pořadatelem soutěže v České republice je společnost ZIGZAG s.r.o. 
se sídlem: Jinočanská 137/28, 161 00 Praha 6, IČO: 27399061 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka č. 110867 
(dále jen „pořadatel“). 
Objednavatelem soutěže v České republice je společnost Unilever ČR, spol. s r.o. 
se sídlem: Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, IČO: 18627781 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka č. 2196 
(dále jen „objednavatel“) 
Technický servis zajišťuje: GLOBDATA a.s., 
se sídlem: Na Příkopě 9-11, Praha 1, 110 00, IČO: 25098900 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 4489 
(dále jen „Globdata“) 


2. Místo a termín konání soutěže 
Soutěž probíhá současně ve všech prodejnách obchodní sítě Penny Market (dále jen „prodejna Penny Market“) na území České republiky. 
Soutěž probíhá v termínu od 1. 12. 2016 (10:00 hod.) do 14. 12. 2016 (22:00 hod.). 
Soutěžními dny se rozumí každý kalendářní den v období trvání soutěže. 


3. Kdo se může zúčastnit soutěže 
Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky (dále jen „soutěžící“) s následujícími výjimkami: 
Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci objednavatele, pořadatele, společnosti Globdata, jakož i osoby jim blízké dle Občanského zákoníku a dále zaměstnanci prodejen Penny Market. 
Soutěž je určena pro konečné spotřebitele, soutěže se nemohou účastnit podnikatelé a právnické osoby. 


4. Pravidla soutěže 
Soutěže se může zúčastnit soutěžící, který v prodejnách Penny Market v období od 1. 12. 2016 do 14. 12. 2016 jednorázově zakoupí jakékoliv 3 výrobky Hellmann‘s a bude mít platnou účtenku o koupi s datem a časem nákupu (dále jen “soutěžní nákup“) a pošle soutěžní SMS s odpovědí na soutěžní otázku. 
SMS soutěž je rozdělena do dvou (2) soutěžních kol a v každém kole se odpovídá na jednu, pokaždé jinou soutěžní otázku. 
Rozdělení jednotlivých soutěžních kol vědomostní SMS soutěže a otázky dané pro každé soutěžní SMS kolo: 
První soutěžní SMS kolo bude probíhat v období od 1. 12. 2016 (10.00 hod.) do 7. 12. 2016 (22:00 hod.) 
Soutěžní otázka pro první soutěžní SMS kolo zní: 
Obsahuje Hellmann’s Majonéza zdravé omega 3 kyseliny? 
Druhé soutěžní SMS kolo bude probíhat v období od 8. 12. 2016 (10:00 hod.) do 14. 12. 2016 (22:00 hod.) 
Soutěžní otázka pro druhé soutěžní SMS kolo zní: 
Obsahují Hellmann’s Tatarská omáčka a Majonéza vejce z dobrého chovu? 
Nápovědu pro odpovědi na uvedené soutěžní otázky můžete dohledat na www.hellmanns.cz. 
Do soutěže budou zařazeny pouze soutěžní SMS zprávy doručené v soutěžní dny v době od 10.00 hodin do 22.00 hodin (doba provozu SMS centra). 
Účastník se zapojí do soutěže tím, že za dodržení podmínek uvedených v těchto pravidlech, doručí v době provozu SMS centra SMS zprávu v následujícím tvaru na telefonní číslo 900 06 03: 
SOUTEZ PENNY mezera DATUM NAKUPU (DDMM) mezera CAS NAKUPU (HHMM) mezera JMENO mezera PRIJMENI mezera MESTO mezera VASE ODPOVED NA OTAZKU 
Např.: SOUTEZ PENNY 1012 1344 KAREL NOVY CHEB ANO 
Přičemž platí: veškeré údaje se vpisují bez diakritiky. 
Datum a čas soutěžního nákupu uvedený v soutěžní SMS zprávě musí být v souladu s časem a datem soutěžního nákupu uvedeného na účtence – dokladu o nákupu. 
SMS zprávy lze odesílat pouze z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR (Vodafone, T-Mobile, O2, a Ufon). 
Soutěžní SMS zprávy soutěžící odesílají na telefonní číslo 900 06 03. 
Účtenku/ky pečlivě uchovejte pro případ výhry. 
Cena SMS zprávy je 3 Kč včetně DPH. 
Službu technicky zabezpečuje společnost GLOBDATA a.s., Na Příkopě 9 - 11, Praha 1, 110 00 
Infolinka: 267 090 338 (po-pá od 9 do 16 hodin), www.platmobilem.cz. 


5. Výhry a výherci v soutěži 
Pořadatel vložil do soutěže následující výhry: 4x – tablet Lenovo 


350x – poukázku v hodnotě 500 Kč na nákup v prodejnách Penny Market 


Pro každé soutěžní kolo jsou do soutěže vloženy tyto výhry: 2x tablet Lenovo, 175x poukázka v hodnotě 500 Kč na nákup v prodejnách Penny Market. V každém soutěžním kole vyhrává 177 výherců. 


V každém soutěžním kole budou vybráni výherci na základě správné odpovědi. V každém kole vyhrává každý den prvních 25 (dvacetpět) správných doručených odpovědí poukázku na nákup v Penny Marketu. V každém kole vyhrává v pořadí 150. (stopadesátá) a 500. (pětistá) správná doručená odpověď tablet Lenovo. Doručením se rozumí datum a čas přijetí SMS zprávy se správnou odpovědí na soutěžní otázku do systému. Unikátní telefonní číslo se může stát výhercem pouze 1x v rámci každého soutěžního kola.Pokud se soutěžící zúčastní vícekrát v rámci jednoho soutěžního kola, má nárok pouze na jednu výhru, a to takovou, která byla první v pořadí. 


Výherci budou kontaktováni SMS zprávou po doručení a vyhodnocení soutěžní SMS, nejpozději druhý den po doručení, a to pro následné ověření splnění podmínek soutěže a zaslání požadovaných identifikačních údajů. Výherce bude kontaktován na čísle mobilního telefonu, z něhož byla odeslána soutěžní SMS zpráva. 
U přijatých SMS zpráv je zhotovený záznam obsahující mobilní telefonní číslo, datum a čas přijetí do systému, obsah došlé SMS. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců a vyřešení reklamací. 


Společnost zajišťující technický servis, objednavatel a ani pořadatel nejsou odpovědni za funkčnost sítí mobilních operátorů a dále pak neodpovídají za vlastnictví užitých mobilních telefonů, ani za nedoručení soutěžních SMS. Obrázky výher na reklamních materiálech určených pro tuto soutěž jsou pouze ilustrativní. 


6. Oznámení a předání výher 

Výherci v soutěži budou o výhře informováni SMS zprávou a vyzváni k doručení originálu účtenky, a to buď na adresu pořadatele soutěže: ZIGZAG s.r.o., Jinočanská 137/28, 161 00 Praha 6 a nebo formou scanu celého originálu účtenky na e-mailovou adresu: info@zigzag.com.cz. Výherce musí současně s celou účtenkou uvést své identifikační údaje (jméno, přijmení, adresu a telefonní číslo, ze kterého byla odeslána výherní SMS) a dále jméno, příjmení a úplnou adresu, kam má být výhra poslána, pokud se liší od identifikačních údajů. V případě uvedení jedné adresy je tato považována za doručovací. 


Pořadatel bude po výherci požadovat předložení soutěžní účtenky z prodejny Penny Market, jejíž datum a čas nákupu koresponduje s datem a časem nákupu uvedených v zaslané soutěžní SMS. V případě opakované účasti výherce v soutěži podle těchto pravidel, bude výhra výherci předána pouze v případě doložení všech účtenek prokazujících uskutečnění platných soutěžních nákupů ke všem jeho zaslaným SMS zprávám v rámci soutěže. Účtenka/účtenky musí obsahovat, o jaký výrobek značky Hellmann‘s se jedná – produkt vypsaný na účtence. Pokud v některých prodejnách Penny Market pokladní systém toto neumožňuje, je nutné k účtence si nechat vystavit paragon, na kterém budou vypsány produkty Hellmann’s které soutěžící nakoupil, na paragonu bude jejich název, cena + shodný datum a čas jako na účtence. Paragon musí být označen razítkem prodejny a dodán spolu s účtenkou. Pokud nebudou dodány oba doklady současně, nárok na výhru zaniká. Neúplná, poškozená, nečitelná nebo upravovaná účtenka nebude akceptována jako platný doklad o soutěžním nákupu. Pokud soutěžící z jakéhokoli důvodu na výzvu pořadatele účtenku/účtenky řádně nedoloží, může pořadatel rozhodnout o propadnutí nároku na výhru bez náhrady. Účtenku je nutné doručit na uvedenou poštovní nebo e-mailovou adresu pořadatele soutěže co nejdříve, nejpozději však do 6. 1. 2017. 


Výhry budou výhercům odeslány na adresu, kterou soutěžící pořadateli uvede jako korespondenční, případně jako doručovací, a to nejpozději 31. 1. 2017. 
Výhry budou zasílány ve dvou etapách následovně: 


První etapa: 
Výhercům, kteří zašlou účtenku/účtenky splňující veškeré výše uvedené náležitosti nejpozději do 16. 12. 2016 budou jejich výhry odeslány na adresu, kterou soutěžící pořadateli uvede jako korespondenční, případně jako doručovací, a to nejpozději 21. 12. 2016. Pořadatel neručí za termín doručení odeslaných výher. 


Druhá etapa: 
Všem ostatním výhercům, jejichž účtenka/účtenky splňující veškeré výše uvedené náležitosti a budou doručeny nejpozději do 6. 1. 2017, budou jejich výhry odeslány na adresu, kterou soutěžící pořadateli uvede jako korespondenční, případně jako doručovací, a to nejpozději 31. 1. 2017. Pořadatel neručí za termín doručení odeslaných výher. 
Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než tu, která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat, ani jiné věcné nebo finanční protiplnění v hodnotě výhry. Výherce nemá nárok na jinou výhru od pořadatele, než uvedenou výše, či na jiné protiplnění. Výherci (jejich jméno a příjmení a místo bydliště-obec) mohou být po skončení a vyhodnocení soutěže zveřejněni na webových stránkách www.hellmanns.cz. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že bude mít pořadatel či objednavatel podezření na spáchání podvodného jednání ze strany výherce či osoby, která danému výherci dopomohla k získání výhry. 


7. Všeobecné podmínky 
Spotřebitel se může soutěže zúčastnit opakovaně, a to vždy s každým dalším soutěžním nákupem a odesláním SMS zprávy. Z jednoho telefonního čísla se může účastnit soutěže pouze jeden soutěžící. Z jednoho telefonního čísla může být odeslán libovolný počet SMS zpráv, avšak každá identická SMS, tj. stejné datum a stejný čas nákupu ze stejného čísla bude systémem evidována pouze 1x, a to při prvním doručení, kdy je přiděleno platné pořadí. Zároveň nelze na základě jedné účtenky posílat SMS zprávy z více telefonních čísel, tj. účtenku lze použít v rámci soutěže pouze jedenkrát. V případě, že jeden soutěžící se zúčastní soutěže vícekrát musí se následně prokázat odpovídajícím počtem účtenek, (tj. počet účtenek=počet soutěžních SMS zpráv) splňujících pravidla soutěže, jinak bude ze soutěže vyřazen a k jeho odpovědi se nepřihlíží. 


Do soutěže nebudou zařazeny soutěžní SMS zprávy zaslané v jiném než předepsaném tvaru, odeslané jinak než z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů ČR (např. prostřednictvím internetu), SMS zprávy odeslaných nikoli z území ČR a SMS zprávy doručené pořadateli mimo dobu trvání soutěže, či SMS zprávy jinak nesplňující podmínky soutěže. Pořadatel a objednavatel si vyhrazují právo konečného posouzení zaslaných soutěžních SMS. 


Účastí v soutěži každý účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu pořadatel zasílal na mobilní telefon, ze kterého byla doručena soutěžní SMS zpráva, informace ohledně soutěže. 


Všeobecná ustanovení: 


1) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. 


2) Účastník bere na vědomí a souhlasí s použitím všech jím v rámci této soutěže poskytnutých osobních údajů, tedy jméno, příjemní, adresa a telefon (dále jen „údaje“) pro účely vyhodnocení soutěže a doručení výher pořadatelem soutěže anebo společnosti UNILEVER ČR, spol. s r.o., Rohanské nábřeží 670/17, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ: 18627781, jakož i se zasíláním obchodních sdělení v rámci soutěže prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. Po skončení soutěže budou osobní údaje zlikvidovány. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení může soutěžící projevit zdarma zasláním na e-mail: infolinka@unilever.com. V předmětu zprávy musí soutěžící uvést slovo NEZASÍLAT. 


3) Výhry jsou neprodejné a jsou určeny pouze pro reklamní účely v rozsahu tohoto statutu a není je možné z těchto důvodů ani reklamovat. Výhry nelze alternativně vyplatit v hotovosti. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání výhry. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Pořadatel nebude doručovat výhry na adresu mimo území České republiky. Pořadatel neodpovídá za zásilky poštou nebo jinou zasilatelskou službou nedoručené, ztracené či poškozené. Nevydané výhry a výhry, které nebude možné výhercům doručit, tj. např. nebudou k zastižení nebo si výhru nepřevezmou, případně bude jejich doručení spojeno s nečekanými obtížemi, má právo objednavatel akce použít na jiné účely dle vlastního uvážení. 


4) Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci, v případě zasílání výhry okamžikem předání k přepravě. Pořadatel ani objednavatel nenesou žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika související s využitím výher. 


5) Pořadatel pořádá soutěž vlastním jménem a na vlastní odpovědnost. Pořadatel na vlastní náklady vypořádá případnou srážkovou daň z výher, pokud je ze zákona vyměřována. 


6) Pořadatel si vyhrazuje právo po dohodě s objednavatelem s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Pořadatel je zároveň po dohodě s objednavatelem oprávněn soutěž kdykoli změnit, zrušit či upravit její pravidla. Vymáhání účasti v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek podle pravidel této soutěže, ztrácí soutěžící nárok na výhru. 


7) Úplná pravidla soutěže jsou po dobu trvání soutěže k dispozici na www.hellmanns.cz. 


8) Tento statut je vyhotoven ve 2 exemplářích, přičemž pořadatel soutěže a objednavatel soutěže obdrží po jednom z nich. 


V Praze dne 21. 11. 2016

TOP